سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود پرسشنامه یادگیری درس علوم

پرسشنامه یادگیری درس علوم


,

پرسشنامه یادگیری درس علوم
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9
پرسشنامه یادگیری درس علوم

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه یادگیری درس علوم

این پرسشنامه دارای 31 سوأل در پیش آزمون و33 سوأل در پس آزمون می باشد. هر سوال بر اساس یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای«کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. این گزینه ها به ترتیب نمره 1،2،3،4 و5 می گیرند.سوال هایی که به صورت منفی اند برعکس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه با همکاری معلم نمونه مورد مطالعه، به صورت یک آزمون (پرسشنامه) محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات هدف - محتوا، برای درس های10 ، 11 و12درس علوم تجربی پایه‌ی دوم ابتدایی با توجه به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم طراحی و تدوین گردید. می دانیم که به منظور روایی محتوایی آزمون یادگیری، گفته می شود آزمونی رواست که سؤالات آن نمونه کاملی از هدفها و محتوا باشد. در این پژوهش آزمون یادگیری درس علوم با توجه به جدول مشخصات هدف- محتوا تدوین گردید. همچنین روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظر متخصصین و صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. به منظورتعیین پایایی آزمون، نمرات 33 نفر از آزمودنیها بر اساس روش باز آزمایی محاسبه گردید و ضریب بازآزمایی73/0 به دست آمد.

,br>

پرسشنامه یادگیری درس علوم - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...


[PDF]بررسی نقش و جایگاه وسایل کمک آموزشی در برنامه درسی علوم ...


مطالعه تأثیر ارزشیابی مستمر بر فرآیند یادگیری دانش‌آموزان ...


تاثیر کاربرد روش یادگیری کوآنتومی بر یادگیری های درسی ...


[PDF]عوامل مؤثر بر یادگیری درس آناتومی از دیدگاه دانشجویان پزشکی


طراحی ابزار ارزشیابی برنامه درسی دوره علوم پایه از نظر ...


[PDF]پایایی و روایی پرسش‌نامه آمادگی برای یادگیری ... - مجله ...


ساخت و اعتبار‌سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان ...


[DOC]بررسی میزان به کارگیری راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان


[PDF]عوامل موثر بر تمرکز درکلاس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ...


[PDF]مطالعه فرهنگ علمی دانش آموزان بر اساس مدل های یاددهی-یادگیری ...


[PDF]های آموزش? مبتن? بر وب، ?ادگ?ری مشارکت? و سنت? اثربخ


[DOC]اعتبارسنجی پرسش‌نامه رویکردهای مطالعه و یادگیری به منظور ...


اثربخشی روش آموزش مبتنی بر اثرات بارشناختی بر ...


اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان‌های تحصیلی ...


نقشه مفهومی در یادگیری درس بافت‌شناسی دیدگاه دانشجویان ...


طراحی ابزار پایا و روا برای تعیین عوامل انگیزشی موثر بر ...


[PDF]طراحی و سنجش تاثیر محیط های یادگیری سازنده‌گرا ... - مجله ...


SID.ir | عوامل موثر بر یادگیری درس آناتومی از دیدگاه ...


مقاله تهیه و تدوین پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان ...


علل غیبت از کلاس و عدم توجه به درس در بین دانشجویان رشته ...


پیش‌بینی نتایج یادگیری بر اساس تجربه دوره تحصیلی در ...


طراحی و اعتبار بخشی الگوی ارزشیابی کیفی و نظام بازخورد ...


موانع تحقق اهداف برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی دوره‌ی ...


بررسی شیوه های مطالعاتی و منابع درسی مطالعاتی مورد استفاده ...


مقایسه تاثیر دو روش آموزش مجازی و سنتی در یادگیری درس ...


تاثیر روش تدریس اعضای تیم بر نگرش به درس علوم تجربی ...


[PDF]پیش‌بینی فرآیندهای شناختی پردازش اطلاعات بر مبنای ...


[PDF]بررس? تأث?ر آموزش علوم تجرب? مبتن? بر رو?کرد اکتشا ا - ابتکار و ...


بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری تلفن همراه ... - فناوری ...


بررسی تاثیر یادگیری مبتنی بر تیم بر تفکر انتقادی ...


الکترونیکی و الکترونیکی- سنتی بر یادگیری درس ...


[PDF]Full page fax print - دانشگاه فردوسی مشهد


فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره 38 - Magiran


پرسشنامه یادگیری درس علوم - آزمون یاب


[PDF]عوامل مؤثر بر یادگیری درس آناتومی از دیدگاه دانشجویا - ResearchGate


[PDF]ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران ...


تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان


[PDF]درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجو - دانشگاه علوم ...


بررسی آلودگی صدا و آسایش آکوستیکی در کلاس های در ...


ساخت و اعتبار‌سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان ... ...


[PDF]ارزیابی کارآیی یکسان بودن اساتید دروس نظری و عملی در روند ...


[PDF]بررس? م?زان تاث?ر ?ادگ?ری الکترون?ک? بر پ?شرفت تح - مجله دانشگاه علوم ...


رابطه جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب ...


رابطه بین نیمرخ سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش ...


[PDF]های تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجا - Hormozgan ...


بررسی تأثیر آموزشی و پرورشیِ الگوی مدیریت آموزش ...


تأثیرآموزش ترکیبی بربازده های یادگیری در قرآن باتوجه به ...


پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش ...


مقایسه تأثیر آموزش چندرسانه ای تعاملی با چندرسانه ای ...


[PDF]اصل مقاله


[PDF]آسیب‌شناسی روش‌های تدریس در فرایند یاددهی و یادگیری از ...


[PDF]تحصیلی ی شناسی بر انگیره درس زیست در ( ) تأثیر آموزش فعا - مجله ...


دانلود سریع و آسان پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای ...


[PDF]The Assessment of Mathematics Curriculum for Mentally ...


بررسی میزان تاثیر برنامه درسی دانشگاه بر ایجاد مهارت های ...


موانع تحقق اهداف برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی دوره ی ...


[PDF]بررسی تجارب دانشجویان از برنامه درسی مستتر در ... - پژوهش ...


بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر یادگیری ...


[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی در رشته‌های علوم ...


[PDF]Relationship between Self-efficacy, Achievement ...


پرسشنامه عناصر برنامه‌ی درسی در مراکز یادگیری ...


[PDF]درس پژوهی1


[PDF]طراحی و اعتبار بخشی الگوی ارزشیابی کیفی و نظام بازخورد ...


[PDF]ویژگیهای تدریس اثربخش ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم ...


مقاله نشریه: تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ...


[PDF]بررسی برنامه‌ی درسی پنهان از دیدگاه دانشجویان رشته های علوم ...


روش های ارتقاء آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی از دیدگاه ...


اثربخشی و پایداری تأثیر استفادهاز چندرسانهایها بر ...پرسشنامه یادگیری درس علوم مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای 8 صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه‌ ...
جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که پژوهشگر تنظیم کرده و پس از تأیید ... متحول و نظریه های اساسی در یادگیری بر طبق یافته های علوم روانشناسی، پایه گذاری.
پرسشنامه دبیران شامل سی و سه سوال بسته پاسخ با مقیاس لیکرت در پنج گزینه ... ارزشیابی فرآیند محور بر شناخت مشکلات یادگیری دانش آموزان در درس علوم تجربی ...
مقدمه: آموزش و یادگیری فرایندی پیچیده و چالش برانگیز است و یکی از ... روش ها: نوع پژوهش حاضر تجربی و نمونه پژوهش 46 دانشجوی علوم پایه پزشکی ... اثربخشی مداخله اعمال شده با پرسشنامه انگیزه و نگرش یادگیری و آزمون پیشرفت تحصیلی درس ...
کارآموزی و کارورزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد . پرسشنامه. ای پژوهشگر ساخته روا و پایا حاوی مشخصات دموگرافیک و. عوامل. تأثیر. گذار بر یادگیری درس. آناتومی، در اختیار دانشجویان قرار گرفت و پس ...
از جمله آنها یادگیری مسأله محور است که یک استراتژی اصلی، پیچیده و گسترده در آموزش ... در این فاز، پرسشنامه مسأله محوری برای ارزشیابی درس بیولوژی استفاده شد.
بین حرفه ای و توجه به این فعالیت ها در برنامه درسی دوره پزشکی به ارتقاء آموزش بین ... واژه های کلیدی: یادگیری بین حرفه ای، پرسش نامه، روایی، پایایی، دانشگاه علوم ...
ساخت و اعتبار‌سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه ... دانش آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی، علوم تربیتی، سال سوم، شماره 10: 21-7.
از بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد به روش سهمی تصادفی و با توجه به حجم، 121 ... ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری .... که صرف مطالعه و درس خواندن می کنند، یادگیری مؤثر و پایداری را نخواهند داشت.
?ادگ?ری. م? شود. ]6[ . ک?س درس. محل مناسب? برای انتقال تجرب?ات استاد. ان به دانش. جو?ان .... پرسشنامه. مشخصات دموگراف?ک و. -2. پرسشنامه مذکور مشتمل بر. 3. محور. (. عوامل موثر بر تمرکز مرتبط با اسات?د،.
در برنامه ی درسی علوم پایه پنجم ابتدایی بوده است. نمونه آمـاری ... با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی 0/83 برای پرسش نامه معلمان و برای پرسشنامه دانش آموزان 83/75.
achievement motivation questionnaire (Hermans, 1970) and a teacher-made test as the pre-test and post-test. ..... ?ادگ?ری مشارکت? بر پ?شرفت تحص?ل? درس علوم تجرب? و.
بهبود و افزایش یادگیری با آزمون، ممکن است یک ابزار مؤثر برای مدرسین علوم پزشکی به منظور ... 2- صرف زمان بیشتر مطالعه (درس خواندن) برای پاسخ دهی به آزمون.
برای جمع آوری دادهها از آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی درس علوم شامل 20 سؤال چهار گزینهای و پرسشنامه انگیزش به یادگیری علوم که قبل و بعد آموزش اجرا شدند و ...
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان‌های تحصیلی ... عنوان گروه کنترل انتخاب شدند و از پرسشنامه سنجش هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی ... واژه‌های کلیدی: الگوی کاوشگری، هیجان‌های تحصیلی، درس علوم تجربی.
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقشه مفهومی در یادگیری درس بافت‌شناسی از دیدگاه ... جامعه هدف شامل دانشجویان ترم یک رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ... نظر دانشجویان در مورد میزان تأثیر نقشه مفهومی در یادگیری با تکمیل پرسش‌نامه ...
هدف این پژوهش، بررسی انگیزه‌های یادگیری دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه ... برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که براساس مدل انگیزشی جان کلر ... درس از مهم‌ترین عوامل انگیزشی مرتبط با یادگیری در دانشجویان پزشکی هستند.
رهبری از درس انتخاب گردید و بر اساس مدل طراحی محیط های یادگیری سازنده گرای ... تاکید بر علوم انسانی) می باشد که با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان انجام شده است. ..... ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه جهت سنجش رضایت و نگرش و آزمون برای سنجش.
عنوان نشریه: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی : فروردین 1392 , دوره 13 , شماره 1 (پیاپی ... پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر یادگیری درس آناتومی انجام شد. ... پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته روا و پایا حاوی مشخصات دموگرافیک و عوامل ...
مشخصات نویسندگان مقاله تهیه و تدوین پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه. موسی جاودان - استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، ...
سابقه و هدف: یادگیری مطالب درسی توسط دانشجویان، سنگ بنای یک سیستم آموزشی است و همه ... علل غیبت از کلاس و عدم توجه به درس در بین دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه در ... برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه 3 بخشی محقق ساخته استفاده شد.
از این پرسش‌نامه، حیطه‌های تدریس خوب، اهداف روشن و استاندارد، ارزیابی مناسب و حجم کاری ... در دوره تحصیلی، تفسیر فراگیران از محیط یادگیری و برنامه درسی اجرا شده ... کلیه دانشجویان سال آخر تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شامل رشته‌های ...
طراحی و اعتبار بخشی الگوی ارزشیابی کیفی و نظام بازخورد درس علوم تجربی پایه اول راهنمایی به والدین دانش آموزان و جریان یادگیری دکتر ... ابزارهای گردآوری داده ها در بخش متخصصان مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش معلمان پرسشنامه بوده است.
هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. ... و فعالیت‌های یادگیری، زمان، و ارزشیابی را جزء موانع قوی برای تحقق اهداف درس علوم تجربی برشمرده‌اند.
ابزار جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روشهای آمار ... آدرس مکاتبه : ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش ...
هدف این مطالعه بررسی تأثیر دو روش آموزش سنتی و مجازی در یادگیری درس "آشنایی ... و نگهداری آن‌ها"، دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید ... سنجی تهیه شده که سنجش روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه با روش‌های کیفی بر ...
روش تحقیق روش شبه آزمایشی و برای جمعآوری دادههای آماری از روش اجرای پرسشنامه ... یادگیری و پیشرفت در درس علوم تجربی جزئی از پیشرفت تحصیلی محسوب می شود ...
پرسشنامة خودکفایتی در علوم تجربی ... خودکارآمد. ی باالتری در درس علوم تجربی، حل مسئله و. کاربرد این ... فرآیند یادگیری، عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود. می.
بررس? تأث?ر آموزش علوم تجرب? مبتن? بر رو?کرد اکتشاف? بر خ?ق?ت و. انگ?زه پ?شرفت دانش .... تدو?ن برنامه درس? هرچند صح?ح و ?زم، موجب بهبود عملکرد دانش آموزان نخواهد شد . " در فرا?ند طراح?، ... های درس را آموزش مطالب ب?. معنا ...... منظور از خ?ق?ت در ا?ن پژوهش، نمرات دانش آموزان براساس پرسشنامه.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه مککلوم (Mac Callum) بود. ... بیرجند، ایران دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه .... پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بوده است: 1- پرسشنامه ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری ...
میزان آموخته‌های دانشجویان در درس علوم تغذیه با استفاده از یک پرسشنامه آزمون چندگزینه‌ای و پاسخ کوتاه) برگرفته از ترجمه کتاب Nutrition Essentials for Nursing ...
پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسة سه روش آموزش الکترونیکی، الکترونیکی- سنتی و سنتی در یادگیری درس داروشناسی دانشجویان پرستاری، قصد دارد در جهت تحقق تحول آموزش گام بردارد. ... 2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ..... آمار توصیفی پرسشنامة نظرسنجی آموزش الکترونیکی در نمونة مورد مطالعه ...
و نگرش به یادگیری درس علوم تجربی ... مرحلهای انتخاب شدند سپس پرسش نامه سبکهای ... 3. دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد karshki@gmail.com ...
11 آبان 1392 - بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی گانیه و بریگز بر یادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی راضیه برزگر ، خدیجه علی ...
این پرسشنامه دارای 31 سوأل در پیش آزمون و33 سوأل در پس آزمون می باشد. هر سوال بر اساس یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای«کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، ...
کارآموزی و کارورزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد . پرسشنامه. ای پژوهشگر ساخته روا و پایا حاوی مشخصات دموگرافیک و. عوامل. تأثیر. گذار بر یادگیری درس. آناتومی، در اختیار دانشجویان قرار گرفت و پس ...
... استفاده از پرسشنامه. جهتگ?ر?ها. ی برنامه درس? و. پرسشنامه ارز?اب? ک?ف?ت ?ادگ?ری الکترون?ک? ... درس? آنان. متفاوت بود . ب?ن تجربه ارائه ?ادگ?ری الکترون?ک? و ک?ف?ت ارائه ?ادگ?ری الکترون?ک? در م. لفهؤ. های توجه. به تفاوتهای فردی، تسه?ل ... استاد?ار دانشکده علوم ترب?ت? و روانشناس? دانشگاه فردوس? مشهد، مشهد، ا?ران.
بر این اساس این مطالعه با هدف تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان ... به تعداد 50 نفر انتخاب و دروس علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی و بنویسیم ... شد که این ضریب برای بخش‌های مختلف پرسش‌نامه بیشتر از 70/0 به‌دست آمد.
جمع آوری اط?عات، پرسشنامه برنامه. ی. درسی پنهان با. 36. گویه بود که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول .... بررسی برنامه درسی پنهان. مجله. ی. توسعه. ی. آموزش. در. علوم. پزشکی. زنجان،. دوره. ی. ،6. شماره.
بررسی آلودگی صدا و آسایش آکوستیکی در کلاس های درس دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ... آموزشی باعث ایجاد خستگی ذهنی، اختلال در تمرکز و افت یادگیری می‌گردد. ... در 20 کلاس درس در 7 دانشکده دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از پرسشنامه ای ...
ساخت و اعتبار‌سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه ... پاییز و زمستان 1394 - شماره 5 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از ...
نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش. سال اول، پیش شماره ... سایر‌حیطه‌ها. ارزیابی کارآیی یکسان بودن اساتید دروس نظری و عملی ... پرسشنامه های خود ساخته که روایی و پایایی آن توسط صاحب. نظران تایید ...
آمـوزش از راه دور، دانشـگاه علـوم پزشــک? ... گردآوری داده. ها پرسشنامه. محقـق. سـاخته بـود کـه. بـر. اساس ط?ف ل?کرت ته?ه و. ب?ن. دانشجو?ان. توز?ع .شد ..... های ارائـه مطالـب درسـ? بـه منظـور ?ـادگ?ری. عم?ق.
پرسشنامه عملکرد تحصیلیEPT فام و تیلور (1999)، پرسشنامه مهارت اجتماعی ... و نیز روش تحلیل محتوا، به منظور تحلیل برنامه‌ی درسی علوم انسانی دوره‌ی ابتدایی ...
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیمرخ سبک های یادگیری جکسون(LSP) استفاده شد. ... یادگیری عمل گرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر در درس علوم رابطه ...
آموزش پزشکی. ،3. د. انشجوی. دندا. نپزشک. ،ی. دانشگاه. علوم پزشکی. رفسنجان. مجله پزشکی هرمزگان سال ... پس از اجرای مطالعه پایلوت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ..... علمی که دروس نظـری را آمـوزش مـی.
... مدیریت آموزش خودراهبر در آموزش علوم دینی بر رفتار خودراهبری و پیشرفت درسی دانشآموزان ... ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه یادگیری خودراهبری بود که رواییش توسط ...
تأثیرآموزش ترکیبی بربازده های یادگیری در قرآن باتوجه به اثرات تعدیلی رویکردهای ... بیگز و همکاران (2001) و پرسشنامه های معلم ساخته پیشرفت تحصیلی درس قرآن و سنجش ... *استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریزe-fathiazar@tabrizu.ac.ir.
همچنین پرسشنامه 21 سوالی نگرش به یادگیری درس علوم (اکپینر و همکاران،2009) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر89/. بود استفاده گردید.
این پژوهش، با هدف اصلی شناخت تأثیر آموزش چندرسانه‌ای تعاملی با چند رسانه‌ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم تجربی پایه چهارم ... ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه استاندارد آزمون دقت تولوز پیرون و پرسش‌نامه آزمون سرعت محقق ساخته، ...
2- گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ... وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارت های عمومی مطالعه، یادگیری درسی و یادآوری مطالب آموخته .... اطالعات، پرسش نامه و شیوه ی گردآوری اطالعات به صورت.
ضریب پایایی پرسشنامه مربوط به دبیران و دانش آموزان با. استفاده از آلفای .... یادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم. تجربی انجام دادند به این ...
2/60. (. مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق. ) تأثیر آموزش فعال فناورانه. (. TEAL. ) در. درس زیست. شناسی بر ... پرسشنامه. ی. انگیزش تحصیلی ولرند. بود. که. باقری. )1379(. روایی سـازه. آن. را. تایید. نموده بود.
30 تیر 1397 - فایل پی دی اف پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) گذرگاه شما ... پایان نامه مرتبط با پرسشنامه یادگیری درس علوم سایت فرا دانلود ...
بـ?ن فرهنـگ حـاکم بـر کـ?س درس ر?اضـ?، ?ـادگ?ری ..... تا در مورد عوامل مؤثر در برنامه درس? ر?اض?. دانش. آموزان کم توان ذهن? اظهار نظر کند. در پرسشـنامه ...... درس? علوم تجرب? پا?ه سوم راهنما?? تحص?ل?.
رشته ی تحصیلی: علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ... جهت جمع آوری داده¬ها، از پرسشنامه مقیاس توانایی یادگیری مادام العمر هارسن و هایسین (2010) استفاده شده است.
موانع تحقق اهداف برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی دوره ی راهنمایی تحصیلی ... برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی محقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت ... یادگیری، زمان، و ارزشیابی را جزء موانع قوی برای تحقق اهداف درس علوم تجربی برشمرده اند.
و مامایی دانشگاه علوم پزشک? اصفهان. دکتر شایسته صالح? ... تاثیر برنامه درسی مستتر و اهمیت آن در آموزش دانشجویان پرستاری و مامایی که باعث تاثیر. بر کیفیت مراقبتهای ارائه شده ... از پرسشنامه. اط?عات جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید . یافته. ها: تمامی دانشجویان این نوع برنامه درسی را در. طی دوران تحصیل خود ...
به منظور سنجش آزمودنی‌ها، آزمون یادگیری و یادداری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت ... نتایج نشان داد به کارگیری الگوی گانیه در طراحی آموزشی درس علوم تجربی در مقایسه ...
10 فروردین 1375 - مدیران جهاد دانشگاهی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل. 39. سؤ. ال در .... سازمانی، تدوین محتوا، تدریس و یادگیری، ساختار درس،. پشتیبانی از ...
یادگیری می. باشد . مواد و روش. هـا. : 32. دانـش. آمـوز بـا نـاتوانی یـادگیری بـه پرسشـنامه. هـای. خودکارآمـدی ... کارشناس ارشد کاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عض?نی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .... تمامی درس. هـا دارد . در پـژوهش. هـای دیگـر نیـز نقـش. انگیزش در مسایل یادگیری و پیشـرفت تحصـیلی مـورد.
پرسشنامه عناصر برنامه‌ی درسی در مراکز یادگیری الکترونیکی ... این پرسشنامه شامل 122 سوال جهت طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌ی درسی مسأله محور در مراکز یادگیری ... پرسشنامه سنجش نگرش تحص?ل? به درس علوم · پرسشنامه و ابزار پژوهش · 1383 ...
درس علوم که یکی از درس های اصلی در متوسطه است باید به گونه ای تدریس شود که از یک ... که ظرفیت مدارس را برای یادگیری سازمانی درس علوم افزایش دهیم و مدرسه را به ..... طبق پرسش نامه ای که (پیوست 12) به دانش آموزان داده شد در رابطه با تدریس اول این ...
28 بهمن 1395 - طراحی و اعتبار بخشی الگوی ارزشیابی کیفی و نظام بازخورد درس علوم تجربی پایه. اول راهنمایی. به ... پرسشنامه بوده است . پس از ..... بازخورد یعنی نظر و واکنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز و تطبیق آن با اهداف و. انتظار.
سپس پرسشنامه حاوی مشخصات فردی ونیز معیارهای. تدریس اثربخش(ویژگیهای حرفه ای, فردی, تحریک به یادگیری و مطالعه مستقل ) توسط آنها تکمیل شد . داده های. جمع آوری ... درس تخصصی و میزان تسلط واطلاع مدرس به درس» به ترتیب با 87. /. 1 درصد و 76.
تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ... دانش آموزان نیز با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران، ...
ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که برنامه ی درسی. پنهان را در .... تی. الله. مجلهی توسعهی آموزش در علوم پزشکی زنجان، دورهی 8، شمارهی 18، تابستان 96 ...
سابقه و هدف: یادگیری مطلوب درس انگل شناسی و قارچ شناسی همواره از معضلات ... روش های ارتقاء آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم ... مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در پاییز 1389با یک پرسشنامه خودایفا شامل ...
گروه آزمایش 9 هفته درس ریاضی را با استفاده‌‌از چندرسانه‌ای‌ها و گروه کنترل درس ریاضی را به روش سنتی آموزش دیدند. پس از آموزش، هر دو گروه ‌‌از نظر میزان خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی آزمون شدند. ... 1دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان ... برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته و پرسشنامة خود تنظیمی ...

 

 پشتیبانی این فایل  به صورت 24 ساعته آنلاین 09214087336