سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)

فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)


,

فرم کوتاه پرسشنامه¬ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

فرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)

پرسشنامه­ی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه، پرسشنامه­ای چندبعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله­ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت­های منفی مورد استفاده قرار می­گیرد. برخلاف سایر پرسشنامه­های مقابله­ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمی­­­شوند، این پرسشنامه افکار فرد را پس از یک تجربه­ی منفی یا وقایع آسیب­زا ارزیابی می­کند.

این پرسشنامه خود یک ابزار خودگزارشی است که فرم بلند آن دارای 36 ماده است که در تحقیق حاضر از فرم کوتاه آن که 18 ماده­ای است استفاده شد. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد 12 سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعیت­های بالینی) قابل استفاده می­باشد. پرسشنامه­ی تنظیم شناختی هیجان 9 راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه­ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه­پذیری، فاجعه­پنداری و ملامت دیگران را ارزیابی می­کند. هر یک از زیر مقیاس­های این پرسشنامه 2 گزینه دارد که از طریق جمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره ی هر خرده مقیاس به دست می آید. هرچه نمره­ی کسب شده بیشتر باشد، آن راهبرد توسط فرد بیشتر استفاده شده است.گار­نفسکی و همکاران (2002) اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کرده­اند. تحقیقات روی راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات نشان داده­اند که تمامی زیر مقیاسهای این آزمون از همسانی درونی خوبی برخوردارند (گارنفسکی و همکاران، 2002). اعتبار پرسشنامه در فرهنگ ایرانی را یوسفی (1385) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 گزارش کرده است. روایی پرسشنامه از طریق همبستگی میان راهبردهای منفی با نمرات مقیاس افسردگی و اضطراب پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی بررسی شده و به ترتیب ضرایبی برابر 35/0 و 37/0 بدست آمده که هر دو ضریب در p<0/0001 معنی دار هستند. 

,br>

[PDF]هیجان شناختی جویی نظم نامه پرسش کوتاه فرم روایی و اع


پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری - ...


دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان CERQ


بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش نامه نظم جویی ...


[PDF]بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ...


دانلود فایل کامل فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان ...


[PDF]رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در ...


[PDF]راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار ... - مجله علمی ...


بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش‌نامه نظم‌جویی شناختی ...


بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسش ...


[PDF]رابطه‌‌ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده‌پردازی ... - ...


[PDF]بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی ...


[PDF]61 بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در ...


[PDF]پیش‌بینی اضطراب اجتماعی توسط طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم ...


[PDF]اثربخشی راهبردهای مدیریت فرایندی هیجان در تنظیم شناختی ...


فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) | مقاله‌ها


[PDF]ی ب?ن راهبردهای تنظ?م شناخت? ه?جان و خ?ق?ت ه?جان? ر


فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان ...


[PDF]اصل مقاله (562 K)


پرسشنامه | پرسشنامه ی استاندارد تنظیم شناختی هیجان ...


تنظیم شناختی هیجان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران


[PDF]نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روان‌سازه‌های ...


فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) - فایل ...


[PDF]اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی ...


پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان - مادسیج


مقاله نشریه: همبستگی میان تنظیم شناختی هیجان و ...


[PDF]ای مهارت های تنظیم ردهای مقابله ای با کیفیت زندگی - مجله ...


[PDF]جویی شناختی هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و و ا


[PDF]بررسی رابطه خودمتمایزسازی و تنظیم شناختی هیجان با ...


[PDF]مقایسه نظم جویی شناختی هیجانی بین دو گروه از مردان - ...


مقایسه‌ی طرح واره‌های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در ...


[PDF]مقایسه شایستگی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در افراد ...


[PDF]بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و باور ...


رابطه اضطراب بارداری و نقش دلبستگی به جنین و راهبردهای ...


[PDF]مقایسه کارکرد های اجرایی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان در ...


[PDF]نظم جویی شناختی هیجان، تنیدگی، افسردگی، اضطراب، و ... - ...


فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) - فروشگاه ...


پرسشنامه فرم کوتاه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)|دهکده فایل ...


[PDF]کنش و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی استرس شغلی ...


همبستگی میان تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری - سامانه ...


[PDF]ی و تاب آور جان یه ی شناخت می تنظ قی زنان نابارور از طر ی ...


[PDF]مقایسه راهبردهای تنظیم هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در ...


پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران


[PDF]مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی ...


[PDF]Research Paper The Effects of Cognitive Appraisal and ...


مقاله رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی ...


پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) - فایل فرید - رزبلاگ


نمونه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان : دانلود رایگان پرسشنامه ...


[PDF]راهبردهای شناخت? تنظ?م ب?ن? س?مت روان و عملکرد تحص?


مقیاس خود تنظیم گری (sri - ویراساینس


[PDF]مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم شناختی ...


آزمایشگاه ارزیابی شناختی - دانشگاه شهید بهشتی


[PDF]بررسی نقش نگرش معنوی در پیش‌بینی راهبردهای تنظیم‌ ...


مقایسه ی اضطراب سلامت - حساسیت پردازش حسی - راهبردهای ...


[PDF]The Effect of Cognitive Emotion Regulation Strategies on ...


[PDF]مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و ...


پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)


فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان ...


پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) - کافی نت یاس


پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان - آریا فایل


فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) – ...


فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)


فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) - ...


فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) |23059| ...


فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) - فروشگاه ...


فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)


پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی - دانلود رایگان


پرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ - دانلود رایگان


فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) - مقاله


پکیج پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشکی – هنر هزارم3 تیر 1391 - فرم. کوتاه. نسخه. فارسی. پرسش. نامه. نظم. جویی. شناختی. هیجان. (. CERQ-P- short. و). بررسی. اعتبار ... شناختی. هیجان. (. CERQ. را). مورد. حمایت. قرار .داد. همچنین،. همبستگ. ی. بین. خرده. مقیاس. ها .... تنظیم. هیجان. با. استفاده. از. فرایندهای. شناختی. یا(. نظم. جویی. شناختی. هیجان. ) می. باشد . نظم ... شناختی. هیجان. (. Cognitive emotion regulation questionnaire. یا. CERQ. را).
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان1 CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18مادّه‌ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‌ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و ...
پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه، پرسشنامه ای چندبعدی است که جهت شناسایی راهبردهای ...
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر تهیه فرم کوتاه نسخه فارسی پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P-short) و بررسی اعتبار و روایی آن بود. مواد و روش ها: نسخه فارسی ...
23 تیر 1391 - پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پایایی، روایی، روان سنجی کلید واژه ها: مقدمه .... ،Besharat1388(، فرم کوتاه مقیاس 34 سوالی سالمت روانی ) ..... of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Depression Anxiety Stress ...
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ). پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه، ...
برای بررسی رابطه هوش هیجانی وتنطیم شناختی هیجان با هراس اجتماعی از ضریب ... داد که راهبردهای مالمت خود، نشخوارگری و فاجعه سازی رابطه ی مثبت باهراس اجتماعی دارند . ..... تنظیم هیجان فرم کوتاه شده که یکی از معتبرترین ابزار ... و روایی پرسش نامه مذکور از طریق تحلیل مولفه اصلی ..... (2002) CERQ: Manual for the use of the.
ابزار پژوهش شامل فرم کوتاه. پرسش. نامه نظم. جو?? شناخت?. ه?جان و پرسش. نامه ا?ده. پردازی خودکش?. است ... ی پژوهش. : نتا?ج ب. ه. دست آمده م?زان همبستگ? با?ی راهبردهای ناسازگارانه تنظ?م شناخت? ه?جان. و ا?ده .... جو??. شناخت? ه?جان. Cognitive Emotion Regulation. Questionnaire. (. CERQ-P. تو).
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر تهیه فرم کوتاه نسخه فارسی پرسش‌‌نامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short) و بررسی اعتبار و روایی آن بود. مواد و روش‌ها: نسخه فارسی ...
نتیجه ‌گیری: نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان فرم کودکان در ... یا فرآیندهای شناختی به افراد کمک میکنند که هیجانها و احساسهای خود را تنظیم نموده و .... فرم فارسی نسخهی کودکان پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان (CERQ-K-P): این ..... نظمجویی شناختی هیجان فرم کودکان (CERQ-K)، کوتاه بودن و سهولت اجرا، شرایط ...
انتخـاب شـدند و توسـط. پرسـشنامه. تنظ?م شناخت? ه?جان. (. CERQ. ) و مق?ـاس ا?ـده. پـردازی خودکـش? بـک. (. BSSI. ) ... ی تنظـ?م. ه?جان، راهبردهای کم اهم?ـت شـماری. ، پـذ?رش، تمرکـز مجـدد مثبـت و. ارز?اب? مجدد مثبت به. صورت منف? ا?ده ...... بررس? اعتبار و روا?? فرم کوتاه پرسشنامه. نظم. جو?? شناخت? ه?جان.
16 اردیبهشت 1391 - پژوهش، ته?ه. ی نسخه. ی فارس? پرسش. نامه. ی. نظم. جو. ?? شناخت?. ه?جان. -. فرم کودکان. (. CERQ-K-P. ) ... version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire- children form .... تنظ?م. نموده و توسط شدت ه?جان. ها مغلوب نشو .ند. فرآ?ند. های. شناخت? را. ?م. توان. به. فرآ?ند. های ...... مناسب. پرسش. نامه. ی. نظم. جو. ?? شناخت? ه?جان فرم کودکان. (. CERQ-K. ،). کوتاه.
ی. 94. چکیده. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش. واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ... و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان . فرم کوتاه. ) CERQ-18. (. را تکمیل نمودند.
فرم کوتاه پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان ). CERQ _short form .... بینی اضطراب اجتماعی توسط تنظیم هیجان و. طرح. واره. های هیجانی در یک نمونه دانشجوی. ی ایرانی.
)2016(تحقیق ی با هدف بررسی اختالالت تنظیم هیجان در کودکانی که مادرانش ان ..... The Cognitive emotion regulation questionnaire-CERQ. 5. ... نه خرده مقیاس فرم کوتاه نسخه فارسی پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان دارای اعتبار مطلوبی هستند.
7 خرداد 1397 - فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) | مقاله‌ها ... فرم کوتاه نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short) چگونه ...
راهبردهای تنظ?م شناخت? ه?جان? کم اهم?ت شماری، پذ?رش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز. مجدد. برنامه. ر. ?زی .... 250. دا. نشجو شد. ابزار پژوهش. الف) پرسشنامه تنظ?م شناخت? ه?جان?. ا?ن پرسشنامه(. CERQ. )6. توسط. گارنفسک? و همکاران ... ا?ن مق?اس فرم کوتاه شده نسخه تجد?د نظرشده فهرست نود نشانه. ای. 7. مع?ن. R. 90.
4 مرداد 1397 - فرم کوتاه نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان ... فارسی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short) با تنظیمات کامل و دقیق ...
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس. تنظیم شناختی هیجان، آزمون بازشناسی حاالت چهره. ای، فرم کوتاه پرسشنامه ی شخصیتی نثو و فرم کوتاه. پرسشنامه کیفیت ...
28 خرداد 1396 - پرسشنامه¬ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) (گرایچ و اسپینهاون ،2002)(فرم کوتاه)(3114)
برای گردآوری اطلاعات از سه مقیاس پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه ی سبک ... برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) استفاده شد. .... و سینگ (1991)، پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه 75 سوالی و ...
فرم کوتاه پرسشنامه روان ... و مشکالت زناشویی یک رابطه خطی و ساده نیست و دشواری تنظیم هیجان در این رابطه ... ی. شناختی، عاطفی و رفتاری تشکیل. یم. شوند . روان. سازه. های ناسازگار اولیه درونمایه ... هیجانی و شناختی اولیه برای رضایت از روابط هستند. ...... 2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. (CERQ). 3. Positive and ...
5 خرداد 1397 - فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.
های زندگ? قرار گرفت . هر دو گروه. فرم کوتاه. پرسش. نامه. نظم. جو??. شناخت?. ه?جان. اگ(. رنفسک? ... ی: آموزش مهارت. های زندگ?،. راهبردهای نظم. جو??. شناخت? ه?جان. ، نوجوانان. جله دانشگاه علوم پز ...... را تنظ?م م?. نما?ند تا توسط شدت ه?جان. هـا. مغلوب نشوند. [. 21. ] ز?را افراد در مراحل زندگ? با دامنـه .... version of the cognitive emotion regulation questionnaire-children form (CERQ-K-P), ...
10 فروردین 1394 - پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران(2001) تدوین شده است. ... فرم فارسی این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار(1386) مورد ...
ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه ی پرخاشگری باس-پری (AQ) و فرم کوتاه پرسش نامه ی نظم جویی شناختی هیجان (CERQ) بود. علاوه بر محاسبه ی شاخص های ...
برای اندازه. گیری متغیر پژوهش از مقیاس. های تنظیم شناختی هیجان. ،. )CERQ). راهبردهای مقابله. ای. ) WOCQ. (. و فرم. کوتاه. پرسشنامه. ی. کیفیت. زندگی سازمان. جهانی.
20 آذر 1392 - وجه به اهمیت فرایندهای شناختی در تنظیم هیجان و رفتـار، پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی. ارتباط نظم ... ی رفتارهای فرد در مواقع اضطرار مثبت و. منفی. 5. و تنظیم ..... فرم کوتاه پرسشنامه خلق و خوی بزرگسال. 1 ..... development of a short 18 item version (CERQ-short).
( تهیه شده است،. فرم کوتاه شده پرسشنامه اسکورن و فردلندر ) ... پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ). CERQ-18. (: این. مقیاس. 00. سوال. ی که توسط گارنفسکی، کرایج و.
15 مهر 1395 - نامه. های نظم جویی شناختی. CERQ-P. گارنفسکی را. تکمیل. کردن. د . به منظور تحلیل داده ... راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجان بین دو گروه تفاوت معنی. دار. ی. داشت (. 05/0 .... تنظیم هیجان. با. استفاده. از. فراینـدهای. شـناختی. (یا. تنظیم شـناختی. هیجـان). اسـت ...... Hasani J. Reliability and validity of the short form of the cognitive emotion regulation questionnaire.
در این پژوهش از پرسشنامه‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، نسخه‌ی کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ (YSQ-SF) و پرسشنامه‌ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) استفاده ...
9 آذر 1395 - ?. اجتماع. ?. و تنظ. ?. م شناخت. ?. ?ه. جان در افراد متقاض. ?. و غ. ر?. متقاض. ?. جراح. ?. ?ز .... مقایسه شایستگی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در ..... در ترجمه فرانسوی فرم بلند پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ را برای. زیر. یمق. اس. ها. دامنه. ای از. 68. 0/. تا. 87. 0/. گزارش کردند. کاک مک. و. سو. ی. ک. (. 2010. ) در ترجمه ترکی فرم کوتاه پرسشنامه ضریب آلفای ...... version (CERQ-short).
20 اردیبهشت 1393 - عمل. Rachman. و همکاران و فرم کوتاه. پرسش. نامه. تنظ?م شناخت?. ه?جان. Garnefski ... ی کل?دی. : راهبرد تنظ?م شناخت? ه?جان، باور آم?ختگ? فکر. -. عمل، نگران?. -1 ...... regulation Questionnaire (CERQ-short), Penn state Worry Questionnaire and revised ...
نتیجه گرفت که با افزایش راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان و افزایش میزان دلبستگی، ... فرم کوتاه پرسشنامهی راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان (CERQ) فرم کوتاه
ابزار پژوهش آزمون. عصب. -. روانشناخت. ی. ولک. جی. و پرسشنامه. ی. تنظ. می. شناخت. ی. یه. جان .... ی شناختی تنظیم هیجان در مواجه با شرایط ناگوار عبارتند از : سرزنش. خود. 2 .... فرم فارسی. این مقیاس به ... 1 Cognitive emotional regulation ( CERQ) ..... و. روایی. فرم. کوتاه. پرساشانامه. نظم جویی. شاناختی. هیجان . فصالنامه. تحقیقا. ت. علوم.
ی،. اضطراب، و تنیدگی ناشی از رو. یدادهای. زندگ. ی. در مبت?. یان به ب. یماری. های ... regulation questionnaire (CERQ), Depression Anxiety Stress Scale (DASS), and life events ... هر دو گروه پرسشنامه. نظم. جویی. شناختی هیجان. (CERQ). ، مقیاس افسردگی اضطراب تنید ..... در سالیان اخیر، توجهی روزافزون نسبت به نقش پردازش و تنظیم.
فرم کوتاه پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)[1] : ... این پرسشنامه خود یک ابزار خودگزارشی است که فرم بلند آن دارای 36 ماده است که در تحقیق حاضر از فرم کوتاه آن ...
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) : پرسشنامه¬ی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه، ...
31 خرداد 1395 - کنش راچمن، فرم کوتاه پرسشنامه تنظ. می. ش. ناخت. ی. یه. جان. گارنفسگ. ی. و مق. ی. اس. استرس شغل. ی. موسسه سالمت و ا. منی. ی. انگلستان استفاده شد.
ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ی پرخاشگری باس-پری (AQ) و فرم کوتاه پرسشنامه ی نظمجویی شناختی هیجان (CERQ) بود. علاوه بر محاسبه ی شاخص های ...
1 مهر 1395 - از فرم کوتاه پرسشنامه تنظ. می. شنا .... فرایند تعدیل عاطفه منفی به کار رفته است، هرچند تنظیم هیجان. یم. تواند ... شناختی در تنظیم هیجانات معرفی کرده .... یا. پژوهش. -. پرسشنامه تنظ. می. شناخت. ی. یه. جان. ) CERQ. ی(. ک. ابزار. 18.
اطالعات پرسشنامه تنظیم هیجانی. CERQ. و پرسشنامه بهزیستی. روان. شناختی ..... فرم. اصلی دارای. 120. پرسش بود؛ ولی در. بررس. ی. ها. ی. بعدی. فرم. ها. ی. کوتاه. تر.
15 فروردین 1397 - پرسشنامه راهبردهای شناختی تنطیم هیجان توسط گرنفسکی و همکاران (2001) ... فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) پرسشنامهی ...
های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبت? به اخت?ل وسواسی. جبری و عادی تفاوت معن. -ی .... ی. داری با. راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و دارای رابطه منفی با. راهبردهای مثبت تنظیم شناخ .... فرم کوتاه، هر. طرح. واره توسط پنج. گویه. سنجیده می. شود . در. این. پرسش. نامه،. نمر. ه. با?. نشان. دهند ... نامه تنظیم شناختی هیجان. (. CERQ. (Cognitive Emotion Regulation ...
... الکترونیکی: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبردهای تنظیم هیجان ارزیابی شناختی و سرکوبگری هیجانی بر واکنش های عصبی خودکار بر اهداف ..... مرحله ی سوم، در مطالعه ای مقدماتی قطعه فیلم های انتخاب شده .... پرسش نامه فرم کوتاه نظم جویی ]54[29گارنفسکی و همکاران ... Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). 29.
به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ( CERQ )، پرسشنامه رضایت زناشویی( ENRICH ) فرم کوتاه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ... رابطه سبک های تنظیم ... (مقاله ژورنالی); مک لم، گایل، تنظیم هیجان، ترجمه ی احمدرضا کیانی و .
1 بهمن 1395 - برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) استفاده شد. فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) ...
14 تیر 1395 - پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان فرم فارسی- 36 سوالی(CERQ-P) .... زناشویی اسپانیر و فرم کوتاه پرسش‌نامه تنظیم شناختی هیجان ... به منظور اندازه گیری متغیر ها از پرسشنامه ی تعارضات زناشویی ثنایی و پرسشنامه تنظیم شناختی ...
گ?ری خوشه. ای تصادف? انتخاب شدند . برای بررس? متغ?رهای پژوهش از دو پرسشنامه راهبردهای تنظ?م. ه?جان شناخت?. (. CERQ. ) ... که ه?چ. کدام از راهبردهای شناخت? تنظ?م ه?جان با عملکرد تحص?ل? دارای رابطه. ی. معنادار ن?ستند . راهبرد شناخت? فاجعه ... راهبردهای نارسای تنظ?م ه?جان. ها موجب. پر?شان?. های. کوتاه. مدت عاطف? در ب?ن دانشجو?ان م?. شود . شواهد. بس?اری ثابت م? .... در ا?ن پژوهش از فرم. 28. سؤال? آ ...
بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم گری* ... آزمودنی های - کلیه ی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی شهر مشکین شهر در سال تحصیلی ... و توسط پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (cerq) و مقیاس ایده پردازی خودکشی بک (bssi) ...
داده های پژوهش به وسیله نسخه کوتاه پرسشنامه طرح واره یانگ. گردآوری ... هستند. این اختالالت از شایع 2مهم اختالالت گوارش ی عملکردی FGID .... و پرسشنام? تنظیم شناختی هیجان )CERQ( استفاده شد. ) ... فرم بلند دارای 205 سوال و فرم کوتاه 75 سوال. دارد.
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (2) -MMPI فرم بلند نرم شده در ایران توسط موتابی. Ba-20-A ... پرسشنامه نگرانی درباره ی تصویر بدنی (BICI). Bb-21-B ... مقیاس درجه بندی کانرز (فرم والدین). Bb-65-A ... پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانCERQ.
پرسشنامه. راهبردهای شناختی تنظیم هیجان. ) CERQ. ( و هوش معنوی شهیدی و فرج ... نگرش. معنوی می. تواند در تنظیم. شناختی هیجان. ی،. کارآمدتر کمک نماید .... تنظیم هیجان. ،ها. موجب پریشانی. های کوتاه. مدت عاطفی. در بین دانشجویان می. نشو .... پذیرش، تمرکز مثبت و ارزیابی. مثبت، از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان هستند. فرم. فارسی این.
مقایسه ی اضطراب سلامت - حساسیت پردازش حسی - راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ... فرم کوتاه (SHAI)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)،پرسشنامهحساسیت ...
14 فروردین 1395 - Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and NEO personality inventory. ... تأثیر راهبردهای تنظیم هیجان. شناختی. بر رابطه بین ویژگی.
فراین های تنظیم شناختی خاد )تنظیم فرا شناختی. (. که اعتقاد. بر. ایا ..... پرسشنامه. روان. بنه. ها. ی. یانگ. . نسنه. کوتاه: ایا پرسشن. امه. 75. ستتؤال. دارد و برای ...... cognitive emotion regulation questionnaire-children form (CERQ-K-P). Journal of ...
25.11.2016 · پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی توسظ گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(2001)در کشور هلند تدوین ... فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان ...
21 اردیبهشت 1397 - فرم کوتاه نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P- .... فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) پرسشنامهی تنظیم ...
30 مرداد 1397 - فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) : پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است.
دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل ... ی تنظیم شناختی هیجان · فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) ...
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه، ...
تنظیم شناختی هیجان (CERQ),فرم کوتاه پرسشنامه¬ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم ...
15 آبان 1396 - فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است ...
8 خرداد 1397 - فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ). پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده ...
5 دی 1396 - فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) توضیحات : روایی : دارد ... فرم کوتاه پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان ( CERQ )[1] : پرسشنامهی ...
16 دی 1396 - فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ). پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده ...
صفحات فا?ل: 8 پرسشنامه ی تنظ?م شناخت? ه?جان تنظ?م ه?جان به استراتژی ها??. CERQ-P ... پرسشنامه. نظم. جویی. شناختی. هیجان ). CERQ-P. (. هدف. : سنجش خرده مقیاس های نظم .... فکری،. ... زناشویی اسپانیر و فرم کوتاه پرسش‌نامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی است.
دانلود پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (فرم کوتاه شده) هدف: ارزیابی خلاقیت کارکنان درسازمان تعداد ... دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان CERQ. دانلود .... همچنین، ضریب همبستگی بین پرسشنامه ی افسردگی (CDI) و فرم کوتاه مقیاس
21 خرداد 1397 - فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ). پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده ...
تنظیم شناختی هیجان (CERQ),فرم کوتاه پرسشنامه¬ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم ...

 

 پشتیبانی این فایل  به صورت 24 ساعته آنلاین 09214087336